بازگشایی مرکز آموزشی سواد دی در مدرسه فرهنگ

بازگشایی مرکز آموزشی سواد دی در مدرسه فرهنگ

در این پروژه کودکان 5 تا 7 سال سواد پایه را آموزش می بینند.

6 بهمن ماه 1400

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط