بازگشایی مرکز آموزشی سواد D (داناک) در مدرسه فرهنگ

بازگشایی مرکز آموزشی سواد D (داناک) در مدرسه فرهنگ

کودکان 5 تا 6 سال با کمک نرم افزار داناک سواد پایه را می آموزند.

بهمن ماه 1400

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط