برگه آرزوی «احسان هاشمی» پایه هشتم

برگه آرزو

برگه آرزوی «احسان هاشمی» پایه هشتم

99.07.05

«دسترسی به سرعت فراتر از نور برای رفتن به اینده.

زندگی در حوزه کوانتوم، سفر به اطراف یک سیاه چاله.

و پیدا کردن فردی برای پاسخ دادن به سوال در زمان خلق شدن جهان هستی، خداوند زمان را نوشت یا مکان را خلق کرد.

استفاده مجرد از اتم های کربن معلق در هوا به حالت گاز یا جامد «دود».

درک عدد پی π.

آخرین کتابی که خواندم جهان های موازی از میچیو کوکو».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

letter
Wishing Peace