برگه آرزوی سمیه رضایی

برگه آرزوی سمیه رضایی

کلاس چهارم

99.07.18

سلام تمام آرزوی من این است که همیشه تن خانواده و هموطنان من سالم باشد و دومین آرزوی من این است که من تا کلاس دوازدهم بتوانم درس های خود را به درستی بخوانم و به دانشگاه بروم و سومین آرزوی من این هست که من جهانگرد بشوم و چهارمین آرزوی من این است که همیشه کشورم افغانستان در صلح باشد و هیچ کشوری هیچ آسیبی به آن وارد نکند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

letter
Wishing Peace