برگه آرزوی «مهرین احمدی» پایه سوم

برگه آرزو

 

برگه آرزوی «مهرین احمدی» پایه سوم

97.06.25

«آرزو دارم که در آینده داکتر شوم.

باید درس های خود را تمام کنم تا در آینده داکتر شوم.

می خواهم درس بخوانم تا به کشور عزیزم کمک کنم.

دوست دارم شاگرد خوب باشم.

دوست دارم درس بخوانم تا در آینده ها به خانواده ام و مردم خدمت کنم، احترام داشته باشم.

میخواهم یک دختر خوب برای خانواده ام باشم.

دوست دارم دانشگاه بروم.

می خواهم درس های خود را درست بخوانم.

دوست دارم قصه بخوانم.

دوست دارم بنویسم.

دوست دارم کتاب بخوانم».

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

letter
Wishing Peace