بسته های غذایی

توزیع بسته های مواد غذایی

تعدادی بسته ی غذایی شامل حبوبات، برنج، روغن، ماکارانی، مرغ و تخم مرغ در سال تحصیلی 1399-1398 برای خانواده های مادر سرپرست، نیازمند و کودکان کار توزیع شد.

40%
درصد مشارکت پروژه

آمار پوشش پروژه

توضیحات بیشتر از جریان پروژه

بخشی از دانش آموزان مدرسه ی فرهنگ کودکان کار و یا مادر سرپرست هستند. برای کمک معیشتی به این خانواده ها بسته های غذایی توزیع می شود.

بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
previous arrow
next arrow
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
بسته ی غذایی
previous arrow
next arrow

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

farhang school
nader musavi
فراخوان پوشاک نوروزی