دوستي زيباست

كودك افغان

كودك ایران

پاك و رخشنده

چون گل خندان

دست هاي ما

مهربان با هم

قلب ما خاليست

از شب و از غم

باز مي خوانيم

دوستي زيباست

دوستي شعرِ

روشن فرداست

بر زمين مهر

ريشه دارم من

سرو سبزم من

چون بهارم من

دست هاي ما

يك پل زيباست

شادي و لبخند

چون گلِ زيباست

نام ایران را

پاس مي داريم

خاك افغان را

ياس مي كاريم

بال خواهم زد

تا نگاه تو

مي شوم زيبا

با نگاه تو

شاد هستم چون

با تو هستم من

مي شود با ما

اين جهان روشن

نام تو زيباست

نام فرداست

صلح و آزادي

آرزوي ماست

شعر از “غلام حسن بومان”

مطالب مرتبط