دکتر حسن عبدالهی

دکتر حسن عبدالهی

دکترای شهرسازی از دانشگاه تربیت مدرس ایران

وزیر شهرسازی در دولت دوم حامد کرزای

معاون وزیر انکشاف دهات (توسعه روستایی)

شهردار پیشین کابل

همکار داوطلب مدرسه فرهنگ

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani