دکتر مجتبی حسن زاده

دکتر مجتبی حسن زاده

دانش آموز سابق مدرسه فرهنگ سال 1383-1379 (صنف پنجم تا هشتم)

پزشک عمومی در کابل- افغانستان

تابستان 1399

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani