روزهای پرملال

مجموعه داستان

روزهای پرملال- مجموعه داستان های حسین فخری چاپ اول زمستان 1398

برشی از کتاب:

آهسته آهسته در كمر كوه رسيدند. بته ها و خارهاي كنار راه گاهگـاهي دستها و پاها را مي آزرد. گرگ كهنسال سـبك و راحـت جسـت وخيـز ميزد. هيكل چست و چالاكش گاهي زير شـاخه هـاي كوتـاه و زمـاني بـر بالاي صخرهها نمايان ميشد. گاهي لحظه يي كوتاه در جـايش مـي ايسـتاد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu