سرخ و سپید

نشر آمو

سرخ و سپید مجموعه داستان خالد نویسا- چاپ اول زمستان 1398

 

شروع داستان «سرخ و سپید»:

کبوتر سپید با دستان رئیس‌جمهور به هوا پرتاب شد. کبوتر پرید، رئیس‌جمهور نیز با پنجه‌های پاهایش ایستاد؛ مثل این که میل داشت با کبوتر به پرواز درآید. صدای هوهوی بال‌های کبوتر در میان غریو شادی و ابراز احساسات مردم در استدیوم بزرگ محو شد.
رئیس‌جمهور به حاضرین گفت: «امروز این کبوتر را از برای شما رها می‌کنم. این کبوتر پیام‌آور صلح است. هرجا که برود با خود صلح می‌برد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu