شکوفه برنده مسابقه دست های کوچک دعا سال 1390

به نام خدا

(شکوفه برنده مسابقه دست های کوچک دعا سال 1390)

«شب سال نو که می خواست سال نو شود گفتم، خدا چه می شود قرض هایمان تمام شود. تا دوباره بتوانیم برویم وطن خودمان و به راحتی در وطن مان زندگی کنیم می دانی چرا من از خدا این را خواستم چون که همیشه ما جایی می رویم کارت نداریم و می ترسیم که خداوندا پدرم را در راه پیاده نکنند ولی وقتی به وطن خودمان برویم آن وقت میتوانیم به راحتی هر جا که می خواهیم برویم.

من این آرزو را از خدا می کنم که دوباره به وطن خودمان بازگردیم و به راحتی زندگی کنیم».

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

letter
Wishing Peace