فریده تاجیک

فریده تاجیک

دانش آموز پیشین مدرسه خودگردان فرهنگ

هنرجوی طراحی فرش

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani