محمدحسین محمدی

محمدحسین محمدی

نویسنده، ناشر، ویراستار

کارشناسی ارشد مدیر تولید تلویزیون

نویسنده کتاب های انجیرهای سرخ مزار، از یاد رفتن، داستان های کوتاه در افغانستان و …

باشنده سوئد

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani