مرگ محمود اوشاس و داستان های دیگر

مرگ محمود اوشاس و داستان های دیگر (مجموعه داستان) نجیب الله توروایانا- چاپ اول بهار 1399

 

 

بخشی از داستان اوشاس را می خوانید:

مهتــاب از روزنـه هاي كــاخ بزرگــان و كلبــة بيچارگــان مــيتابــد و گوشه هاي تاريك آن ها را روشن مي نمايد. وي نيز زواياي تيره و تـار دل مردمان را فروزان مي ساخت. ولي آن پيكر افسـرده هـزاران دلِ پرشـور را سكون مي بخشيد و هزاران شعلة آرزوهاي سركش را منتفي مي گردانيد.
آن روز زندگاني را در پاي مرگ، جمال را در معرض جـلال، نـوا را در بارگاه خاموشي و روشنايي رادر زاوية تاريكي قربان مي كردند .
اوشاس را از كاپيسا و اهل كاپيسا ربوده، در ظلمت ديرو ساية بـوداي سماق پنهان مي ساختند. آن مرغ آزاد و طاير خوشنوا را در آشيانة سنگين و سياه پارسايان بودايي مي بستند.

مجموعه داستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu