مینا در برف

 

مینا در برف– نیلاب موج سلام (مجموعه ی سه داستان بلند) چاپ اول پاییز 1399

 

 

 

بخشی از کتاب را می خوانید:

 

روك الماري آشپزخانه را بـاز ميكند و آن را ميپالد. چشمش به بسته يـي نامـه مـيافتـد. شـماري از نامه ها باز شده اند و شماري ديگر هنوز بسته اند. دسته كليد زيـربسـته ي نامه ها پنهان شده است. بسته ي نامه ها را كنار مـي زنـد و دسـته كليـد را برميدارد.
يك طبقه پايين مي رود. از طبقه ي همكف ميگذرد و به راه پلـه ي تهكــاوي نزديــك مــيشــود. كليــد چــراغ تهكــاوي كنــار زنــگ در همسايه ي طبقه ي همكف است.

داستان افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu