پژواک خاموشی

 

پژواک خاموشی مجموعه شعر عبدالرحمان پژواک- چاپ اول زمستان 1398

 

برشی از کتاب:

شب رفت و اوز بر نگشوده قبا هنوز
سويش نكردهام نگهي از حيا هنوز
عمري مقيم كوي خرابات بودهايم
ساقي نگشته است به ما آشنا هنوز
رازيست در ميان دل ما نگفتني
كان را نگفتهايم به باد صبا هنوز
در بوستان عشق، شنيدم هزار بوي
در هيچ گل نيافته بوي وفا هنوز

مجموعه شعر

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu