گرگ ها و دهکده

داستان افغانستان

گرگ ها و دهکده (مجموعه داستان)، حسین فخری/ چاپ اول زمستان 1397

حسین فخری در سال 1330خورشیدی در دهکده بینی سنگ والسوالی جغتو از توابع ولایت غزنی چشم به جهان گشود.او از دوران نوجوانی مینوشت . او از دوران جوانی مینوشت.ملاقات درچاه آهو(1364) اشک گلثوم(1366) تلاش(1364) گرگ ها ودهکده(1368) مصیبت کلنگان(1369) همه در کابل ودر انتظار ابابیل(1375) شوگران در ساتگین سرخ(1378) اهل قصور (1381) آخرین شاخه(1385) خروسان باغ بابر(1387) والفبایی برلوح این زمانه(1389) نام شماری از کتابهای حسین فخری هستند

بخشی از کتاب:

گاهی سردی سراپای شکاریان را فرا میگرفت. از سوز سرما میلرزیدند وخود را در پوستین ها میپیچیدند.باد گاهی دانه های خشک برف را از زمین بلند میکرد . به کمین گاه شان میراند و بر سر وصورت شان میپاشید. همه ساکت وآرام بودند. از دهان شان نفت گرمی برمی خاست. ناگهان از پیچ گردنه گرگی سرکشید. به تعقیبش دوگرگ دیگر هم روان بودند بوبو کنان تا نزدیک گوسفند مرده رسیدند. گرگ اولی چند قدم پیش گذاشت. دور وپیش وپا ها ودنبه را بویید&باز چهار طرف را نگریست. نگاهی به سوی گرگان انداخت ودنبه را چک زد. باز سرش را بلند کردو به نظاره پرداخت.بیش تر حوصله نتوانست وشروع کرد به دریدن .دو گرگ دیگر هم رسیدند. سر ودست وپا ها و شکم و دنبه را میدریدند. گاهی می غریدند. به تهدید میپرداختند. چند قدم دور ونزدیک می رفتند و باز دوباره زانو می زدند. ناگهان صدایی برخاست. خس و خاشاک و دانه های برف هر سو تیت وپاشان شدند…

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu