آدم خان و آدمهایش!

 

شاگردان شبانه نهضت سوادآموزی، حسین و دکتر مرتضوی- 25-10-1392 – واحد یک
چند وقتی است دوباره کلاسهای نهضت سوادآموزی را به قول دکتر مرتضوی لیخت(برپا) کرده ایم. استقبال خوب بوده است. در همین چند روز اول حدود ده نفر آمده و ثبت نام کردند. بیشترشان کارگر ساختمانی هستند. سختی و زمختی کارشان را می شود وقت دست دادن از دستانشان فهمید. فرمانده و قوماندان اولین اکیپ “آدم خان” نام دارد. آدمهای “آدم خان” همگی جوانند. جلسه اول که آمد گفت: معلم صاحب می خواهیم نوشتن و خواندن را یاد بگیریم، در کودکی به خاطر فقر و محرومیت نتوانستیم درس بخوانیم. مدرسه ای هم در منطقه ی ما نبود که بتوانیم چیزی یاد بگیریم و کور ماندیم، حالا حتی یک “ایس ایم ایس”هم نمی توانیم بخوانیم و بنویسیم! معلم صاحب به ما کمک کنید که زود باسواد شویم، می خواهیم وقتی که برگشتیم وطن بتوانیم تابلوها و خط را بخوانیم. شوق یادگیری را در نگاه و چهره ی یکایکشان می شد دید. تشویقشان کردم و گفتم برای یادگیری هیچ وقت دیر نیست. یک گروه ده نفری دیگرشان هم قرار شد برای یک تایم دیگر بیایند. دیشب کتاب هایشان را تحویل دادیم. این عکس را هم در پایان کلاس انداختیم. آدم خان همانست که دستش را متفکرانه به سرش تکیه داده است. بعد از گرفتن عکس با شوخی گفتم چی اَکت آمرصاحبی کرده ای آدم خان! خندید و پیدا بود که کلی خوشحال و شنگول است.
با دیدن امید و شوق یادگیری در چهره ی آنها شوق و انگیزه ی یادگیری و کار در آدم زنده می شود.

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط