آموزش پنهان نوشتن و اندیشیدن

بچه ها در مدرسه بیشتر وقت ها به آموزش مستقیم واکنش خیلی خوبی نشان نمی دهند اما اگر آموزشی غیر مستقیم، همراه با سرگرمی، شادی آور و هیجان انگیز باشد بسیار بیشتر یاد می گیرند و همکاری می کنند. سه سالی است که لیست آمد و رفت (حضور و غیاب) بچه ها را از حالت تکراری و کهنه در آورده ایم و به جای آن هر روز یک برگه به مبصر داده می شود تا آمدن آموزگار به کلاس، همه ی بچه ها در آن نام خود را نوشته و نوشته ای کوتاه هم جلوشان بنویسند. برگه ی آمد و رفت همکاران و کارمندان هم همینگونه است که در این سه سال نوشته های بسیار خواندنی و گیرایی گرد آوری شده است.

روزهای نخست اجرای این برنامه به یکی از کلاسها رفتم و پرسیدم لیست نو چگونه است؟ که بچه ها گفتند ما شب تا صبح و یا توی راه فقط به این فکر می کنیم که در برگه چه بنویسیم؟ گفتم هدف اصلی من همین بود که کمی فکر کنید و هر چیزی را که می بینید یا می شنوید و یا ذهنتان را درگیر خود کرده است بنویسید که با همکاری آموزگاران و تشویق بچه ها، از جمله گزینش جمله های خوب و دادن پاداش های کوچک و خواستن از بچه ها که جمله های شان را روی کاغذ رنگی نوشته و روی تخته سفید حیاط بچسبانند، انگیزه ی بچه ها برای نوشتن بسیار بیشتر شد و هم اینکه با خواندن نوشته های همدیگر بیشتر خود را باور کرده و آنها هم به پیروی می نویسند. بارها دیده ام که در زنگهای تفریح بچه ها دور تخته گرد آمده و نوشته های همدیگر را می خوانند.

همین نوشتن های کوچک از چیزهایی که در پیرامون خود می بینند و می شنوند و یا با آنها درگیر هستند کم کم قلم بچه ها را روان می کند. بچه های کلاس اول از همان روزهای نخست آمدن، پیش نامشان- که آموزگارشان برایشان می نویسد- همان یک حرفی را که فراگرفته اند می نویسند تا کم کم به واژه ها می رسند و در نیمه ی دوم سال جمله های کوتاهی را می توان دید که روند رشد یادگیری شان را خوبی می تواند دید.

و قرارمان این است که در پایان سال همه ی این برگه ها به شمار بچه ها کتاب شده و به هر کدام شان یک نسخه به یادگار داده شود که هم نوشته های خودشان را داشته باشند و هم دیگر همکلاسی های شان را و هم نوشته های آموزگار خود را که البته نسخه ی اصلی در مدرسه می ماند برای روزهایی که شاید یک کرزی یا اشرف غنی دیگری از میان شان برخیزد؛ هرچند همه ی کوشش من و همکارانم در این است که اگر قرار است چنین رییس جمهور و وزیران و وکیلانی شوند همان بهتر که نشوند و برنخیزند!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط