آیینه های روبرو😍

آینه مدرسه
1396-3-9- یورت(حیاط) دبستان
از همان نخستین سالهای کارم در مدرسه یکی از کارهایی که کردم کارگذاشتن چند آیینه ی بزرگ در حیاط آموزشگاه بود تا شاگردان بتوانند سرتاپای خود را به آسودگی ببیند و اگر نادرستی و ناهماهنگی در سر و کله و رخت هایشان هست درست کنند. 😊 😎
یک آیینه ی کلان و قدنما هم در دفتر آموزشگاه و برای همکاران و آموزگاران گذاشتم. آیینه هایی بزرگ و دلباز و نمایاننده ی سرتاپای آدم، تا همه ی آموزگاران و شاگردانم بتوانند روی ماه خود را ببیند و دلشاد شوند؛ که آیینه برای جوانان و و بویژه بانوان و دختران شادی آفرین و آرامش بخش است و بازتاب دهنده و دوبرابر کننده ی چهره های زیبایشان که شادروان سهراب گفته است: روی زیبا دوبرابر شده است آب(آیینه) را گل نکنیم😍😊
یادم هست در سالهای دور در یکی از دبستان ها پشت در ورودی، یک آیینه ی یک متر در دو متر بزرگ کارگذاشته بودم که مادران و خانواده های دانش آموزان همیشه هنگام آمدن و رفتن با حوصله خود را در آن نگاه می کردند اما مدتی کوتاهی که شکسته بود، خماری نبود آیینه را در نگاه و رفتارشان می دیدم زیرا هنگامی که وارد دبستان می شدند نخست چشمشان دنبال جای آیینه می چرخید😦 تا اینکه دوباره یک آیینه ی بزرگتر گذاشتم که حالشان خوب شود با دیدن خودشان. 😍😇 برای خانواده ها و همکاران و بچه ها دیدن خودشان در آیینه ی مدرسه یک عادت شده است، بارها دیده ام که گاهی حتی بچه ها همدیگر را هل می دهند تا بتوانند پیش از رفتن خود را در آیینه ببینند و هنگام آمدن هم حتمن یک نگاهی در آیینه می اندازند و یا همکاران پیش آینه جمع می شوند.😄😎
جایی خوانده بودم که داشتن آیینه ی قدنما خودباوری بچه ها و بویژه نوجوانان را بسیار بالا می برد، چیزی که کارایی آن را در رفتار و کردار بچه های دبستان در این چندین سال دیدم.😊😍
امروز هم که رفته بودم دبستان چشمم به آیینه ی بزرگ پیش دستشویی افتاد و این نگاره را از خودم انداختم در آیینه هرچند آیینه به خاطر این چند روز فروهش(تعطیلی) خاک آلود شده بود.😘😄

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط