ارج گذاری به روان شهدای قهرمان آتش نشان

شهدای آتش نشان

1395-11-11- ارج گذاری به روان شهدای قهرمان آتش نشان و پیشکش گل و نقاشی های بچه های افغانستان به همکاران آنان در ایستگاه آتش نشانی بلوار کشاور توسط دانش آموزان آموزشگاه «فرهنگ» و «خانه کودکان افغانستان».

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط