اشرف غنی در نمایشگاه!

نمایشگاه

اشرف غنی در نمایشگاه!- نویسنده نادر موسوی
1394-02-21

یک آدم متشخص آمد، داشت با دقت و حوصله مجله ها را ورق می زد و نگاه می کرد، کمی که دقت کردم دیدم بسیار شبیه اشرف غنی است اما چند درجه سفیدتر!
کمی باهم گپ زدیم و از ماهنامه و گستره ی پخش و تیراژش پرسید، گفت درونمایه ی ماهنامه بسیار خوب و آموزنده است اما باید تیراژتان را زیادتر کرده و با قیمت پایین در داخل افغانستان هم پخش کنید، هم برای گسترش زبان فارسی و هم آموزش بهتر زیستن برای بچه ها. در پایان و وقت خدا حافظی گفتم چقدر شبیه رییس جمهورمان هستید! گفت آره چند تا از دوستان افغانستانی ام هم این را برایم گفته اند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط