با جواد خاوری ارجمند داستان نویس نامدار افغانستان

جواد خاوری

با جواد خاوری ارجمند داستان نویس نامدار افغانستان و حسین(سوختانلو) و حسن(نوروزی)، دوست داشتنی ترین و همراه ترین رفقای این روزگار تلخ، پس از نشست نقد رمان “طلسمات” حوزه هنری.
نهم دی ماه 1395

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط