جشن الفبا

جشن الفبا- نویسنده نادر موسوی

1398-2-15

هنگامی که بچه های کلاس یکمی همه ی حروف را می آموزند برای آنان جشن الفبا گرفته می شود. روز یکشنبه هم خسته و مانده از نمایشگاه خوابیده بودم که بانو حسنی آموزگار پسرهای کلاس اولی زنگ زد و گفت جشن داریم آقای موسوی زود خود را برسانید، بچه ها چشم به راهتان هستند. از ترس مانند فنر از جا پریده و راهی مدرسه شدم.😬
امسال سه تا کلاس اولی داریم: یک کلاس دختر، یک پسر و یکی هم ترکیبی از دختر و پسر. آن روز هم دو کلاس اول جشن الفبا داشتند، کلاس بانو محمدی و بانو حسنی. بانو رقیه حسنی هژدهمین سالی است که جشن الفبا می گیرند و سالهای سال است که در کلاس اول درجا می زنند!
بانو حسنی یکی از بهترین آموزگاران کلاس اولی است؛ مهربان، دلسوز، دقیق، منظم و عاشق بچه ها و آموزش و البته شجاع، نکته بین و سخت انتقادگر. اگر ایرادی در مدرسه و مدیریت بوده ایشان نخستین کسی است که رک و بی رودرواسی گفته اند و پیگیر بوده اند. روی تربیت رفتاری بچه ها بیش از آموزش درسي شان تاکید دارند، یک زنگوله کوچک هم دارند که با درآمدن آوازش نه تنها بچه ها حساب کارشان را می کنند که مدیر مدرسه هم با احتیاط از بیخ بیخ دیوار راه می رود!😌😅
داستان های زیبایی از کلاس و بچه هایش می نویسد که در فرصتی دیگر همین جا خواهم گذاشت.
آن روز هم جشن الفبا داشتند، تا پا به درون کلاس گذاشتم بچه ها ترانه جشن الفبا را خواندند و من هم به آهنگ خواندن، کیک شان را تاب داده و اندکی برره ای چمیدم!😍
از لذت بخش ترین جشن ها برایم جشن الفباست؛ زیرا بچه هایی را می بینم که در آغاز سال خواندن و نوشتن نمی دانستند اما اکنون می نویسند و می خوانند و در آغاز راهی روشن قرار گرفته اند. 🍀🌻

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط