دانا بود هرکه خوانا بود!

نمایشگاه کتاب

دانا بود هرکه خوانا بود!
1394-8-22 دخترک کتاب خوان

غرفه ماهنامه نبات کوچولو، روبروی غرفه کودکان آفتاب
عکاس: خانم مژگان نظری.
تا خواستیم ماهنامه کودکان آفتاب را دستش بدهیم مامان خانم کوچولو آمد و بردش.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط