در مدرسه ی مشارکتی

1397-9-17- مدرسه ی مشارکتی کودکان دنیا
روز شنبه به دعوت جناب دکتر ناصر یوسفی شاعر کودکان و مدیر موسسه پژوهشی و مدرسه ی مشارکتی کودکان دنیا در نشست آموزگاران این مدرسه از تجربه های آموزشی و کار برای کودکان پناهجو سخن گفتم.
در یک و نیم ساعتی که در باره ی بخش های گوناگون کارکردهای بیست ساله ام گپ می زدم، همه ی رنج و سختی های و لحظه های خوشی که در این سالیان از سرم گذشته بود یک بار دیگر یادم آمد، به گفته ی شاعر همه چیزها که یادم رفته بودند، همش از نو دوباره یادم آمد.
هنگامی که شعر گونه ای را که بازگوینده ی بخشی از دوران سخت آموزش کودکان پناهجوست و سالها پیش در هنگام بسته شدن مدرسه و از ترس و درماندگی زیاد گفته بودم را خواندم، چند تن آموزگاران گریستند، شعری که هر بار می خوانم باز هم برایم تازگی دارد و قلبم را به درد می آورد.
مدرسه مشارکتی کودکان دنیا زیر نظر آموزش و پرورش نیست و درسهایی که می دهند با نظام آموزشی رسمی تفاوت دارد. خانواده هایی که دوست ندارند بچه هایشان در مدارس رسمی درس بخوانند فرزندانشان را به اینجا می فرستند. مدرسه ای که درسهای های آن بیشتر با هم‌اندیشی و خواسته خانواده ها و بچه ها برگزیده می شود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط