در ناامیدی بسی امیدست

مجله کودکان آفتاب

در ناامیدی بسی امیدست- نویسنده نادر موسوی
1394-8-7

شماره نو ماهنامه

سرانجام شماره نو ماهنامه چاپ شد و زین پس هر ماه چاپ خواهد شد به پشتیبانی و همراهی دوستی ارجمند و دوستدار بچه ها. در هنگامه ای که همه چیز رو به پایان می رفت دوستی آمد با یک دنیا مهربانی و امید و آرزوهای بلند برای این کهن سرزمین و فرزندان و آینده سازانش… این روزها سخت در کوششیم که چاپ ماهنامه را به آغاز هر ماه برسانیم. به امید چاپ هزارمین شماره «کودکان آفتاب» و تبدیل شدن آن به هفته نامه و تولد نوه و نبیره اش برای خردسالان و جوانان و بزرگسالان تا پایان یک سالگی و تابیدن آفتاب دانش و دوستی بر دل یکایک کودکان این سرزمین.

باور دارم که در ناامیدی بسی امیدست.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط