دوستی زیباست

اقوام افغانستان

1396-10-23-
عرفان و بکتاش هردو کلاس یکم هستند و دوستان بسیار همدل، خانواده ی بکتاش از پشتون های کابل است و خانواده ی عرفان از مردم هزاره.
بچه ها تا زمانی که بزرگترها از برتری قومیت و ملیت و نژاد و مذهب برایشان چیزی نگویند باهم دوست هستند و مهربان، این ذهنیت و باورهای بیمار نابزرگان است که بین بچه ها فاصله می اندازد و خط کشی های ذهنی خود را به آنان نیز قالب کرده و آنان را به جان همدیگر بلا می گردانند.
بچه ها از دوستی و بازی باهم شاد و خندانند و جهان شان به دور از نفرت و کینه است اگر ما آنها را به حال خودشان بگذاریم. 😍
امروز که روی حیاط داشتم از بچه ها عکس می گرفتم عرفان از بالا صدایم زد و گفت از منم عکس بگیر آقا موسوی! تا خواستم عکس بندازم بکتاش هم دویده آمد کنارش و دست دور گردن هم انداخته و رو به دوربین خندیدند.😊👏

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط