روزهای پایانی

1398-2-15-خسته و کوفته از دو هفته بدو بدو نمایشگاه خوابیده بودم که گفتند بچه های کلاس یکمی امروز جشن الفبا دارند. اگر می خواهید در جشن بچه ها باشید زود بیایید. آماده شده و خود را به دبستان رساندم. کوشیده ام در جشن های بچه ها، بویژه جشن الفبایشان باشم زیرا نقطه عطف و ماندگار یک سال آموزشی است. تا رسیدم مدرسه و در را باز کردم دیدم این دو دانش اموز خوش ذوق با دیگچه و کاسه دارند به کفش ها آب می دهند. این نگاره و فیلم را ازشان گرفتم. پس از آن در شادی و بزن و بکوب و جشن الفبای دخترها و پسرهای کلاس اولی شرکت کرده و کمی برایشان گپ زدم و با یک یک شان و گروهی نگاره ای به یادگار انداختم.♥️

روزهای پایانی سال است و کم کم آهنگ بدرود دارد به گوش می رسد.
شادباشید بچه ها جانم و با آرزوی جشن های دانشگاه و پیشرفت های بزرگ دیگرتان در زندگی.😍🤗

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط