روز پایانی نمایشگاه

نمایشگاه کتابروز پایانی نمایشگاه در کنار همکاران و دوستان و جناب شریعتی مرد کتاب افغانستان.
امیدوارم که همراهی ما با کتاب فقط به نمایشگاه و این ده یازده روز بسنده نشود.😍
جای روشنای گرامی هم خالی است چون زودتر رفت.😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط