روی زیبا دو برابر شده بود!

اردوی جمشیدیه
یک شنبه 22 اردی بهشت/ پارک جمشیدیه
بعد از پایین آمدن از کوه رفتیم لب رودخانه. دختراها تا چشمششان به آب افتاد خیز برداشتند داخل رودخانه شروع کردند به آب بازی و خیس کردن همدیگه. یک ساعت و نیم رودخانه و پارک را با جیغ و آب بازی و دنبال هم کردن گذاشته بودند رو سرشان، منم کار به کارشان نگرفتنم تا حسابی بازی کنند. بعد از اینکه همدیگه را خیس کردند دیدم یک گروهشان پلاستیک ها را آب کرده به جان معلمها و ناظمشان افتادند، تا خواستند فرار کنند 10-12 تا کیسه ی آب سر هر کدامشان خالی شد!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط