زمزمه ی آه

زمزمه ی آه- نویسنده نادر موسوی

1399-4-29- نیمه شب تابستان

از چاشت گلویم کمی خارِشتَک داشت و سرم هم کمی درد می کرد. ترسیدم و نیمه شب رفتم یک دور دویدم. گفتم اگر این بیماری «نام گُم» باشد شاید بدوم و ویروس ها جا بمانند!

پس از دویدن، دیدم در نزدیکی های سنگ و در میان درختان و بوته ها، انگار جشن و پایکوبی و کنسرت جیرجیرک هاست. ایستادم و چند دقیقه ای به آوازخوانی شان گوش دادم. آواز دلنشین جیرجیرک ها همیشه مرا یاد چرچرکهای مست و خوش آواز روستایمان علی چوپان و یاد شبهای تابستان در بالکن اتاقم در خوابگاه می اندازد. بالکن خوابگاه شماره ی دو، اتاق دویست و نوزده در کرج. یاد شب های فراوانی که جیرجیرک ها تا صبح مسابقه ی آوازخوانی داشتند.

هرچند دوست و هم اتاقی پیشینم قدرت الله همیشه از آوازخوانی جیرجیرک ها عصبانی می شد و هرچی دم دستش می آمد سوی چمن ها پرتاب کرده و همه ی فحش های ایرانی و وطنی را نثارشان می کرد و جیرجیرک ها هم بی خیال آن دشنام ها فقط چند لحظه ای نفس تازه کرده و باز با صدای بلندتری آوازشان را از سر می گرفتند، من اما بهار و تابستان جایم در بالکن اتاق بود و با خیالی آسوده می خوابیدم. گاهی دوستم در حالی که به جیرجیرک ها بد و بیراه می گفت، می پرسید: تو اذیت نمی شوی از صدای گوش خراش این لعنتی ها؟ منم با شوخی می گفتم: نه اذیت نمی شوم. چون همیشه پیش از خواب تصور می کنم که این جیرجیرک ها دارند برای من لالایی و ترانه می خوانند، برای همین آوازخوانی شان را دوست دارم و راحت خوابم می برد!

تابستان شانزده سال پیش هم به یاد آن جیرجیرک ها، ترانه ی زیبای «چرچرک و ماه» از دوست ارجمندم محمدحسین محمدی را در مجله ی «پالپالک» چاپ کردم، مجله ای که فقط یک شماره از آن چاپ شد.

امشب هم وقتی به آواز سرخوشانه ی چرچرک ها گوش می دادم باز یاد آن چرچرک ها و این شعر زیبا افتادم:

پشت کلکین اتاق

شب تابستان است

در دل باغچه مان

چرچرک مهمان است

چرچرک جان لطفاً

کوک کن آوازت را

در دل خانه بریز

باز آوازت را

چرچرک جان امشب

ماه غرق است در آه

چرچرک جان حوضک

شده لبریز از ماه

پر کن از چِرچِر خود

شب تابستان را

باز کن با سازت

غنچه ی گلدان را

چرک چرک زمزمه ی

آه را می پوشد

چرچرک از دل حوض

ماه را می نوشد.

پانویس:

خارشتک: خارِش

نام گُم: مادرکلان شادروانم وقتی از بیماری خطرناکی می خواست حرف بزند نامش را نمی برد و می گفت: نام گم.

کِلکین: پنجره

چرِچِرَک: جیرجیرک

پالپالک: کفشدوزک

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط