سرخ و سپید و قهوه ای😍

مدرسه فرهنگ
1396-7-4- کلاس دومی ها
کف بیشتر کلاسها سیمان بود و بسیار تار و سیاه دیده می شد به گونه ای که کلاس را تاریک کرده بود. می خواستیم کف همه ی کلاسها و حیاط را موزاییک یا سرامیک کنیم که با یک برآورد ساده هزینه ای نزدیک چهار میلیون تومان لازم بود. پول که نداشتیم برای همان چاره را در رنگ آمیزی کلاسها دیدیم، که هم زیباتر می شود و هم ارزان تر است. نوآوری دایره های کف کلاس را هم جناب نوروزی پیشنهاد دادند.
قرار شد کف حیاط را هم رنگ سبز چمنی بزنیم با همین دایره های رنگی کوچک و بزرگ. در و دیوار مدرسه که بیشتر آبی آرام بخش و آسمانی شده است و کلاسها هم سپیدبرفی😊
رنگها برای پوشانیدن عیبها و خرابی ها خوبند، ما هم که همه ملت رنگین کمانی و استاد در رنگبازی و رنگ مالی!😀

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط