شنگول و منگول

شنگول و منگول

1395.02.22
شنگول و منگول و حبه ی انگور ایران صاحب نواسه و کواسه شده و پایشان به لب گور رسیده است اما کودکان بیچاره ی ما هنوز پُشت بُزَکِ چینی می دوند از بی کتابی و بی نویسندگی برای کودکان….!!

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط