شیر آمد و شیر آمد…😍😋😇

شیر
1396-1-31- دفتر دبستان
باز هم چند کارتن شیر برای بچه ها آوردیم تا از هفته دیگر سه بار در هفته بدهیم به بچه ها. امسال چندبار توانستیم با کمک چند تن از دوستان نیکوکار برای بچه ها و همکاران شیر فراهم کنیم. این بار قرار است همراه یک پاکت شیر 3 دانه خرما هم داده شود که صبحانه ای پرانرژی و سودمند است. شوربختانه بسیاری از بچه ها به خاطر فرهنگ خورد و خوراک نادرست یا بامدادان با شکم گرسنه به دبستان می آیند یا هم از سوی خانواده مبلغی پول داده می شود و دانش آموز هم آن را پفک و چیپس و… خوراکی های زیان اور دیگر می خرند که از بد بدتر است. اگر نگاهی به چهره ی بچه ها انداخته شود بیشتر آنها دچار کمبود ویتامین و نارسایی خوراکی می باشند که سبب پایین آمدن فراگیری آنها می شود و این زنجیره ی آسیب زا ادامه می یابد مگر آنکه خوراک آنها بویژه صبحانه درست شود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط