فاطمه دختر کتابخوان مدرسه

فاطمه دختر کتابخوان مدرسه- نویسنده نادر موسوی- 6 فروردین 1401

فاطمه دختر کتابخوان مدرسه، دیروز اول صبح آمد و کتابهایش را عوض کرد. فاطمه کلاس دوم است. با توجه به اینکه بیشتر بچه ها جایی نمی رونو و در خانه هم خسته می شوند، کتابخانه ی مدرسه از دیروز باز شد و در این دو روز تعداد زیادی از بچه ها آمدند و کتابهای شان را عوض کردند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط