فرشته های سپید پوش

آموزش بهداشت
1395-11-4- شکوفه بانو و دوستانش امروز آمده اند برای چک کردن بهداشت دانش آموزان و آموزش نکات بهداشتی به آنان.
سپاس فرشته بانو که از دبستان رفته آید اما هنوز هوای بچه ها و مدرسه را دارید، مهرتان پایدار. 😊😍😇

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط