قند پارسی

زین قند پارسی که به بنگاله می رود…😍
نهمین جشنواره ی قندپارسی با جناب شریف سعیدی و دیگر دوستان ارجمند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط