مرد پیاده

نمایشگاه کتاب

1397-2-22- استاد کاظمی هم عصر روز آخری بدو بدو آمدند و زود رفتند، گویا
جای دیگری نشست داشتند. با همان فروتنی همیشگی از کتابها بازدید کرده و با همه ی بچه ها هم نگاره ی یادگاری انداختند.😍🍀

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط