موسیچه بچه کرده…

پرنده مدرسه
1396-1-7- حیاط دبستان
امروز بامداد رفتم از دبستان خبر بگیرم که دزدها چیزی برده اند یا نه، دیدم دوتا چوچه ی موسیچه(قمری) به حالت قهر پشت به تصویر در لانه خوابیده اند. رفتم روی صندلی و نازشان کرده و صورت شان را چرخاندم به سمت بیرون. یکی شان پرید بیرون که دوباره گذاشتم کنار خواهرش و گفتم چرا روی تان را کرده اید به سمت دیوار، قهر خوب نیست! از هم اکنون باید دنیا و آدمها و زیبایی هایش را ببینید و شاد باشید.
وقتی عکس می گرفتم انگار داشتند لبخند می زدند.😁
شاد باشید موسیچه های کوچک مدرسه ی ما.😍🐥🐥😻

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط