موسیچه ی قهرمان

حیاط مدرسه
1395-12-20- این لانه ی موسیچه در همان سال نخست با کوشش دو موسیچه ی عاشق ساخته شد و پس از نزدیک نه سال هنوز پابرجاست و گاه گاهی توسط موسیچه های نوه و نبیره و شاید هم موسیچه های گذری و پناهجو، بازسازی شده و هر سال مورد بهره برداری قرار می گیرد. هربار هم که مدرسه را رنگ زده ایم لانه را برداشته و پس از رنگ آمیزی سرجایش گذاشته ام، زیرا که سالهاست خود آواره و لانه خرابیم و با درد خانه خرابی آشنا.😢
امسال نیز چند روزی است که دوتا موسیچه آمده و در اینجا تخم گذاشته اند و به نوبت روی تخم ها می خوابند. نمی دانم این پشت و نسل چندم موسیچه ی بنیانگذار می باشد اما هرچی که باشد او یک قهرمان است که یک کار بنیادین کرد و هنوز که هنوز است آیندگان و دیگر موسیچه ها از آن بهره می برند. به اندازه ی آن موسیچه ی درگذشته ی شادروان یک بنیان خوب بگذاریم تا آیندگان از آن بهره ببرند و خود ما هم ماندگار شویم.😍😊😇

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط