نامه دانش آموزان

هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه با برطرف شدن مشکل مدارک اقامتی به مدرسه دولتی می روند. سمیه انوری هم یکی از دانش آموزان مدرسه بود که سال تحصیلی گذشته به مدرسه دولتی رفت. از کلاس اول تا چهارم شاگرد این مدرسه بود. چند سال است که نامه ها، نقاشی ها و انشاهای بچه را جمع آوری و نگهداری می کنم. تنها یادگارهای ارزشمند دوران کاری ام. بیش از 30 هزار نامه و نوشته از بچه ها را در این سالها جمع آوری کرده ام که بخشی از آنها اسکن شده اما بخش زیاد آن در قفسه ی کتابخانه ام موجود است. امسال هم تعداد زیادی از شاگردانم به مدرسه دولتی رفتند.

نامه سمیه

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط