نخستین جشنواره انجمن های ادبی

انجمن ادبی1396-2-1- مجموعه فرهنگی آدینه
جشنواره پاسداشت از کارکردهای فرهنگی و ادبی انجمن های ادبی و برگزیده شدن خانه ادبیات افغانستان.
نگاره هم در پایان برنامه و همراه دوست ارجمندم جناب سرور رجایی دبیر خانه ادبیات در ایران.
شادباش می گویم به جامعه فرهنگی افغانستان و دوستان ارجمندم در خانه ادبیات که سالهای سال برای آبادانی و سربلندی این خانه کوشیدند و با سختی های فراوان چراغ آن را روشن نگه داشته اند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط