نخستین روز با بچه ها در سال نو

سال نو
1396-1-14
هرچند امروز دبستان باز بود و همکاران همگی بودند اما شمار کمی از بچه ها آمده بودند. با همین چند نفر این نگاره را انداختیم😋. هنگام عکس انداختن یکی از بچه های کلاس اولی از کتم گرفته بود و هی خود را می کشید بالا تا تصویرش را در گوشی ببیند😫، چیزی نمانده بود که همین کت کهنه را دو نیم کند که به زور از چنگش کشیدم بیرون😨، جوگیر شده بود و غش غش می خندیدند و مگر ول می کرد!!😵🐙😈😄😇

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط