نشست آشنایی با فعالان صلح

نشست آشنایی با فعالان صلح

1397-5-9- بررسی آموزش ها و کارکردهای صلح خواهانه «خانه کودکان افغانستان» در بنیاد جوانه صلح.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط