نشست “دو تجربه از ترویج خواندن”

ترویج کتابخوانی

1396-5-30- کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان:
نادر موسوی آموزگار افغانستانی، درباره فعالیت های سوادآموزی و کتابخوانی برای کودکان افغانی مقیم ایران گفت:
در سال ۷۹ در منطقه نعمت آباد با کمک دوستان یک مدرسه خودگردان بدون مدرک برای کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل دایر کردیم. در هفته اول سیصد و پنجاه کودک و تا ابان نهصد و پنجاه نفر در این مدرسه که فقط در یکی از مناطق تهران بود ثبت نام کردند. در سال نخست برای آموزش به دلیل نبودن کتاب، از کتابهای بازیافتی استفاده می کردیم.
موسوی گفت طبق آمار رسمی در سال ۱۳۸۴ در ایران صد و بیست و نه هزار کودک افغانی بی سواد بودند و به دلیل نداشتن مدرک اقامت حق ورود به هیچ مدرسه ای را نداشتند که در مدارس خودگردان درس می خواندند.
مدیر مسئول نشریه کودکان آفتاب گفت کودکان افغانی به دلیل نداشتن برگه اقامت حتی نمی توانستند در کتابخانه های کانون پرورش فکری هم ثبت نام کنند. البته او از کتابخانه کانون پرورش فکری در منطقه زهتابی تهران به نیکی یاد کرد.
این فعال حقوق کودک، فرمان رهبر ایران مبنی بر حق تحصیل برای کودکان بدون مدرک اقامت را نقطه عطفی دانست و گفت از سال ۹۴ به بعد کودکان توانستند به مدرسه بروند.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط