نشست دو تجربه از ترویج خواندن

ترویج کتاب خوانی

1396-5-30- کتابخانه مرجع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان: نادر موسوی، آموزگار مدیر مسئول نشریه کودکان آفتاب و فعال حقوق کودکان، از تحقیقاتش در سه شهر مزار شریف، کابل و هرات گفت.
موسوی در این زمینه گفت هیچکدام از شهرهای افغانستان کتابخانه مخصوص کودک و نوجوان ندارند. در مزار شریف در یکی از کتابخانه های عامه اتاق کوچکی برای کتابخانه کودکان هست که تقریبا متروکه است.
این فعال حقوق کودک گفت در افعانستان نویسنده کودک و نوجوان نداریم و برای نویسندگان آن دیار عجیب است که بتوان از راه نوشتن زندگی کرد. کتابهای کودک و نوجوان اغلب توسط افغان هایی که مقیم ایران بوده اند وارد افغانستان می شود و عموما به صورت رایگان در اختیار عده ای محدود قرار می گیرد.
موسوی افزود: در افغانستان کار فرهنگی برای کودکان به صورت پروژه ای و مقطعی و با حمایت یک کشور خارجی است. خروجی این پروژه ها معمولا کتابهایی ضعیف و بدون کیفیت و غیر استاندارد است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط