نه آموزش و نه پرورش

کلاس جهشی

1396-4-7- با بچه های کلاس جهشی و زبان
امسال برای چند نفر از شاگردان دبستان که سن و سالشان از کلاسی که باید باشند بزرگتر است کلاس جهشی گذاشتیم تا پس افتادگی شان جبران شود. بیشتر این دانش آموزان بچه هایی هستند که پارسال از افغانستان آمده بودند و بیشترشان دو سه کلاس از اینی که هستند بالاتر بودند اما دریغ از یک الف که در جگرشان باشد.😥😤 بچه ی کلاس پنجم و چهارمی که هنوز نمی توانند نام و نام خانوادگی اش را درست بنویسند و یک جمله ی بسیار ساده را هم نمی توانند بخوانند اما شوربختانه تا دلتان بخواهد بی ادب و بد زبان و قانون شکن و زورگو بار آمده اند.😨😫😥
ما هم هر ساله پس از آزمون از اینگونه بچه ها مجبور می شویم در کلاس اول بگذاریمشان و البته اکنون باید جهشی بخوانند و این تابستان هم دبستان بیایند تا شاید بتوانند خود را به کلاسشان برسانند.😢
امروز هم رفتم یک سر به بچه ها زدم و از درس و پیشرفت شان پرسیدم و در پایان این نگاره را باهم انداختیم.😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط