پاکت های مهربانی

نامه همکاران

پاکت های مهربانی- نویسنده نادر موسوی
1385-4-30- دفتر دبستان

در دفتر دبستان پاکت هایی گذاشته بودیم به نام کوچک هر همکار تا اگر کسی دوست داشت و خواست حرفی، سخنی، شادباشی و…. یا شکلات و بیسکویت رنگارنگی به همدیگر بدهند در همین پاکتها بگذارند.
امروز آمدم که به دبستان خوابیده در تابستان سرکی بکشم تا اگر دزد مزدی آمده باخبر شوم، خوشبختانه چیزی برای بردن نگذاشته دزد پارسالی و تاکنون که همه جا امن و امان است.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط